Psykoterapeuttinen asiakastyö


Opiskelen tällä hetkellä integratiivisen psykoterapian koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa. Koulutus kestää vuoteen 2022 asti.

Integratiivisessa lähestymistavassa pyritään vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet (esimerkiksi psykoanalyyttinen ja kognitiivinen suuntaus) ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Keskeinen elementti integratiivisuudessa on mm. hyvän ja aktiivisen yhteistyösuhteen vaaliminen.

Koulutukseen osana on työnohjattua psykoterapeuttista asiakastyöskentelyä 300 tuntia. Koulutuksen aikainen terapiatyöskentely toteutetaan kokeneen psykoterapeutin työnohjauksessa (kouluttajatason psykoterapeutti/VET). Toteutettava terapia on kahdenkeskistä, luottamuksellista ja ehdottoman vaitiolovelvollisuuden alaista.

Pidempikestoisissa koulutusasiakkuuksissa tapaamisia on yleensä 1-2 kertaa viikossa. Mikäli olet kiinnostunut pitkäkestoisesta terapeuttisesta työskentelystä, voit tiedustella mahdollisesti vapautuvia aikoja:

tapio(at)kehontuntemus.fi
p. 040 220 1329


Psykoterapeuttisen koulutusasiakkuuden hinta:

  • 40 e (sis. alv) / 45 min
  • 30 e (sis.alv) / 45 min (opiskelija, työtön, eläkeläinen, vähävarainen)
  • Ensimmäinen konsultaatiokäynti on ilmainen

Psykoterapeuttisen työskentelyn pääpaino on keskustelumuotoinen terapia. Asiakastyöskentelyn lisänä voimme käyttää tarvittaessa mindfulness (tietoisuustaito) harjoitteita sekä kehoterapeuttisia työskentelyn muotoja.

Mikäli olet koulutusasiakkaana vastaanottokäynnit tallennetaan luvallasi video- tai äänitallenteena. Tallenteita tarvitaan vain koulutuksellisista syistä ja ne ovat tarkoitettu psykoterapeuttiopiskelijan omaa työnohjausta varten.

Integratiivinen psykoterapia

Psykoterapiasta tiedetään olevan selvää hyötyä suurimmalle osalle asiakkaista, mutta eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuuksissa ei ole toistaiseksi löydetty selkeitä eroja. Integratiivinen psykoterapia painottaakin eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaista psykoterapiaa ja siksi integratiivisessa psykoterapiassa on tärkeää huomioida yhteisten tekijöiden lisäksi myös asiakkaan yksilölliset ominaisuudet. Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista.

Integratiivinen psykoterapia tähtää asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja toimintakyvyn parantumiseen.

Yleisenä tavoitteena on asiakkaan elämässä toistuvien oireiden ja ongelmien poistuminen, lieventyminen tai uudenlaisen suhteen muodostuminen ongelmallisiksi koettuihin asioihin. Näitä tavoitteita kohti päästään terapiassa erityisesti itseymmärryksen lisääntymisen ja tunteiden säätelyn kehittymisen myötä.

Koska ihmisen suhtautuminen itseensä ja muihin perustuu siihen, mitä hän on aikaisemmissa vuorovaikutussuhteissaan oppinut, on usein tärkeää tunnistaa ja tutkia asiakkaan kokemuksia sekä nykyisissä ihmissuhteissa että menneisyydessä ja myös niitä kokemuksia, joita herää vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa.

Integratiivisen psykoterapian yleisimpiä työtapoja ovatkin asiakkaan mielenliikkeiden havainnoiminen ja tutkiminen sekä uusien toimintatapojen kokeileminen ja omaksuminen yhteistyössä terapeutin kanssa.

Lähde: www.integratiivinenpsykoterapia.fi